תקנון ותנאי שימוש

בוק א ספייס – תקנון ותנאי שימוש (מרקטפלייס – אורחים)

עודכן לאחרונה: July 20, 2020

אודות בוק א ספייס

בוק א ספייס היא פלטפורמה אינטרנטית, המשמשת כמרקטפלייס להשכרת חללים שונים באמצעות עסקאות המחברות בין בעלי נכסים ("מארחים") ובין מחפשים פוטנציאליים ("אורחים") של חלל למטרות עבודה ("חלל"),. בוק א ספייס היא הפלטפורמה למרקטפלייס, וככזו, בוק א ספייס אינה חלק מכל עסקה המתקיימת במרקטפלייס

אנא קרא היטב את תנאים אלה טרם תחילת השימוש בפלטפורמה. בשימושך בפלטפורמה, הנך מצהיר כי הנך בן 18 ומעלה, וכי עיקר שימושך בפלטפורמה ו/או בחללים המושכרים באמצעותה, אינו אישי, ביתי או משפחתי. מעבר לכך, הנך מקבל את תנאי שימוש אלה ומסכים להיות מחוייב להם. אם אינך בן 18 שנים לפחות, או שאינך מסכים לתנאים אלו, הימנע מלעשות שימוש בפלטפורמה.

1

מבוא

1.1

המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.

1.3

ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

1.4

הגדרות:

1.4.1

"החברה" – בוק א ספייס בע"מ.

1.4.2

"ההסכם" – תנאי שימוש אלו.

1.4.3

"פלטפורמה" – פלטפורמה אינטרנטית, המופעלת על ידי החברה, כאתר וכאפליקציה לטלפונים חכמים, המשמשת כמרקטפלייס המחברת בין בעלי נכסים ("מארחים") ובין מחפשים פוטנציאליים ("אורחים") של מרחב למטרות עבודה ("מרחב"), אשר יושכר לפי תעריף שעתי, כמפורט ברשימת המחירים שבפלטפורמה.

1.4.4

"משתמשים" – כל אחד העושה שימוש בפלטפורמה, על ידי גישה לאתר האינטרנט של החברה והאפליקציה לטלפונים חכמים.

1.5

תנאי השימוש המפורטים להלן יחולו הן על האפליקציה והן על אתר האינטרנט.

1.6

מובהר בזאת, כי תנאי השימוש שלהלן יחולו בנוסף ובמקביל לכל תנאי שימוש נוספים של כל צד שלישי, על פי העניין.

2

הסכמה לתנאים

2.1

כללי תנאי שימוש אלה באים להסדיר את השימוש שלך כמשתמש בפלטפורמה ("השירותים"). השירותים שייכים לחברה ומופעלים על ידה. השירותים מוצעים בכפוף להסכמתך הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים להלן ולכל כללים, מדיניות או נהלים אחרים אשר יפורסמו, מעת לעת, על ידי החברה, בפלטפורמה או בכל מקום אחר. תנאים אלה עשויים לחול גם על מארחים המשתמשים בפלטפורמה על מנת לספק מרחבים לאורחים. בשימושך או בגישתך לכל חלק בפלטפורמה, הנך מסכים לכל התנאים המפורטים להלן, ולכל כללים, מדיניות או נהלים נוספים אשר יפורסמו על ידי חברה מעת לעת, באמצעות השירותים או בכל מקום אחר. אם אינך מסכים לתנאים, כללים, מדיניות או נהלים כאמור, אל תעשה שימוש בשירותים.

2.2

שינויים החברה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי שימוש אלה או להחליפם, בכל עת. באחריותך לבדוק את תנאי השימוש מפעם לפעם זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה. המשך השימוש בשירותים לאחר פרסום שינויים בתנאים אלה מהווה הסכמה שלך לשינויים אלו. במידה ושינוי לתנאים אלה אינו מוסכם עליך, הסעד היחיד שיעמוד לך יהיה הפסקת השימוש בשירותים.

3

תנאי שימוש

3.1

המשתמש מתחייב להימנע מהפעולות הבאות בקשר עם הפלטפורמה:

3.1.1

שימוש בפלטפורמה באמצעות כל תוכנה שמטרתה איסוף מידה, או כל דרך אחרת של ביצוע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.

3.1.2

מניפולציה על כתובת ה-.(URL Hacking) של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה URL

3.1.3

העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

3.1.4

ביצוע פעולה בעיצוב הפלטפורמה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים בפלטפורמה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

3.1.5

כל התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי החברה, משתמשים אחרים בפלטפורמה או נותני השירותים המסופקים באמצעות הפלטפורמה, לרבות מארחים.

3.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת המלא:

3.2.1

להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.

3.2.2

להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

3.2.3

החברה תהיה רשאית לחסום גישה לפלטפורמה – מכתובות או מאתרים (לרבות כתובות IP וזיהוי מכשירי טלפון ניידים) אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או לפלטפורמה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת

4

חשבון משתמש

4.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לפלטפורמה, ומסר לחברה מידע ו/או פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

4.2

ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

4.2.1

אסור ליצור חשבון משתמש המכיל פרטים אשר אינם פרטיך האמיתיים והמלאים.

4.2.2

אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב או הטלפון בעת ההרשמה, או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

4.2.3

מובהר בזאת, כי על אף שהחברה מבצעת פעולות במטרה לשמור על אבטחת המידע של החשבון, החברה אינה יכולה להבטיח כי לא תתרחש דליפת מידע, בשל גישה בלתי מורשית למידע. למשתמש לא תהיה כל טענה כנגד החברה במקרה של נזק שייגרם כתוצאה מגישה בלתי מורשית למידע.

4.2.4

במהלך תהליך ההרשמה, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש הודעת טקסט המכילה קוד ייחודי, במטרה לזהות את המשתמש. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו למשלוח הודעה כאמור, ומתחייב לשמור על קוד זה בסודיות, ולא להעבירו לאף גורם אחר.

4.2.5

המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת.

5

משלוח הודעות פרסומת

5.1

החברה רשאית והמשתמש מצהיר כי הוא מאשר לחברה, לשלוח לו הודעות פרסומת, מעת לעת, באמצעות מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני ובכל דרך אפשרית אחרת. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון של המשתמש – כמוה כהסכמה מפורשת לקבלת הודעות כאמור.

5.2

למשתמש שמורה הזכות להודיע בכל עת לחברה, כי ברצונו להפסיק לקבל הודעות כאמור – אם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני מתאים לחברה ואם באמצעות דרכי ההסרה המופיעות בכל הודעה.

6

קישורי צדדים שלישיים

הפלטפורמה עשויה לספק, או צדדים שלישיים עשויים לספק, קישורים לאתרים או למשאבים אחרים. הואיל ולחברה אין שליטה על אתרים או משאבים אלו, הנך מצהיר ומסכים, כי החברה אינה אחראית לזמינותם של אתרים או משאבים כאמור, אינה מעודדת ואינה אחראית או נושאת בחבות בגין כל תוכן, פרסומת, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים המצויים או זמינים באמצעות אתרים או משאבים כאמור. הנך מוסיף, מצהיר ומסכים, שהחברה לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק או הפסד העשוי להיגרם או שייטען כי נגרם על ידי או בקשר עם כל שימוש או הסתמכות על כל תוכן כאמור, פרסומים, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים הזמינים בכל אתרים או משאבים כאמור, או באמצעותם.

7

חיובים ותשלומים

החברה מספקת לך פלטפורמה לביצוע עסקאות לשכירת מרחבים תמורת שכר שעתי. עסקאות כאמור עשויות לכלול העברת כספים בין אורחים ובין מארחי מרחבים. תשלומים יבוצעו באמצעות שירותי צד שלישי, כגון שירותי סליקת כרטיסי אשראי, פלטפורמות תשלומים וכיוצא באלו. נוסף על תנאים אלה, כל שימוש בשירותי paymeservices.com יהיה כפוף לתנאי השימוש של PAYME. מובהר בזאת, כי כל עסקה עשויה לכלול עמלות עבור החברה ועבור ספקי שירותים. החברה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות את חשבונך (באופן חלקי או מלא) בכל מקרה של איחור בתשלום, עד לביצועו המלא של התשלום. החברה לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל הפסד, נזק או חבות אחרת הנובעים מפעולות כאמור

8

מחלוקות בין משתמשים

8.1

כל משתמש אשר התגלעה מחלוקת בינו ובין משתמש אחר בקשר עם עסקה שבוצעה על גבי הפלטפורמה שלנו, רשאי להביא את המחלוקת להכרעת החברה באמצעות [כתובת דוא"ל]. בשימושם בפלטפורמה, שני המשתמשים מסכימים שהחברה תפעל כבוררת ותכריע באופן סופי ומחייב בכל מחלוקת ביניהם. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או להרחיק לצמיתות משתמשים אשר ינסו להביא מחלוקת בינם ובין משתמשים אחרים לערכאה חיצונית, ככל שסכסוכים כאמור הנם פעילים או תלויים ועומדים.

8.2

לאחר הגשת מחלוקת להכרעת החברה, החברה רשאית לפנות אל האורח ואל המארח בדרישה לספק מידע נוסף בקשר עם המחלוקת, לרבות ראיות, בהתאם לנסיבות.

8.3

הכרעת החברה תהיה סופית, והמשתמשים מסכימים בזאת לציית להכרעה כאמור. בכל מקרה שכספים אמורים להיות מועברים, החברה תהיה רשאית לנקוט בכל פעולה שתראה לנכון במטרה להוציא לפועל פעולות כאמור.

8.4

ככל שיש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר, הנך מסכים לשחרר ולשפות את החברה ואת מנהליה, בעלי תפקידים בחברה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, אנשים הקשורים בחברה, חברות הקשורות לחברה וחברות בנות של החברה, מכל תביעה, דרישה, פעולה, הליכים משפטיים, הוצאות ונזקים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל נזק ממשי, מיוחד, משני או נסיבתי, מכל סוג ומין שהוא, ידוע או שאינו ידוע, הנובע או קשור בכל דרך שהיא עם מחלוקת כאמור. בהסכמתך לשחרור זה, הנך מוותר באופן מפורש על כל הגנה (בין אם סטטוטורית או אחרת) שעשויה להגביל את היקף שחרור זה כך שתכלול רק את הדרישות אשר ידועות לך או שאתה חושד כי קיימות לטובתך במועד הסכמתך לשחרור זה.

9

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול עסקה שהוזמנה באמצעות הפלטפורמה תהיה כמפורט בפלטפורמה ובאישור ההזמנה. באופן כללי, הפלטפורמה תומכת במדיניות הבאה:

9.1

"גמישה" - ביטול חינם עד 2 ימים טרם האירוח, דמי ביטול בגובה של 50% מסך ההזמנה עד יום 1 טרם האירוח ולאחר מכן לא יבוצע החזר

9.2

"בינונית" - ביטול חינם עד 7 ימים טרם האירוח, דמי ביטול בגובה של 50% מסך ההזמנה עד יום 1 טרם האירוח ולאחר מכן לא יבוצע החזר

9.3

"קשיחה" - ביטול חינם עד 14 ימים טרם האירוח, דמי ביטול בגובה של 75% מסך ההזמנה עד 2 ימים טרם האירוח ולאחר מכן לא יבוצע החזר

10

שימוש במרחב

10.1

הנך מתחייב, כי בתום שימושך במרחב, תשיב את המפתחות (אם סופקו), וכי המרחב יהיה באותו המצב בו היה כאשר קיבלת את השליטה בו.

10.2

במקרה בו המרחב יוחזר במצב השונה מהמצב בו היה כאשר קיבלת את השליטה בו, אנו נהיה רשאים לחייב אותך בדמי שימוש נוספים בגין השבתו למצב הקודם, לרבות תשלום בגין ניקיון ו/או שיפוץ במידה ולא תשיב את המרחב למצבו הקודם.

11

אי נטילת אחריות

השירותים מסופקים על בסיס "AS IS" ועל בסיס זמינות. החברה מצהירה באופן מפורש, כי אינה נוטלת אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או נרמז, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות בגין סחירות, אי הפרה והתאמה למטרה כלשהי. החברה אינה מצהירה כי: (I) השירות תואם את דרישותיך, (II) השירותים יהיו רציפים, בטוחים או נטולי שגיאות, (III) תוצאת השירותים תהיה מדויקת או אמינה, או (IV) שגיאות כלשהן בשירות יתוקנו. ההצהרה שלעיל לא תחול ככל שהחוק החל אוסר הסתלקות מאחריות כאמור

12

הגבלת אחריות

12.1

מובהר בזאת, כי הפלטפורמה והשירותים המסופקים באמצעותה, יסופקו כמות שהם (AS-IS). החברה לא תהיה אחראית בכל נסיבות שהן, בין אם אחריות נזיקית, חוזית או אחרת, בקשר עם הפלטפורמה או השירותים המסופקים באמצעותה. החברה לא תהיה אחראית בקשר עם השימוש בכל מוצר או שירות של כל צד שלישי שהוא, בין אם יסופק באופן דיגיטלי ובין אם באופן אחר

12.2

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפלטפורמה הנה אך ורק פלטפורמה לחיבור בין משתמשים (בין אם הם אורחים או מארחים), וכי החברה לא תהיה אחראית, בכל נסיבות שהן, לכל נזק שהוא לאורח, בקשר עם שירותי מארחי המרחב.

12.3

מובהר בזאת, כי המערכת לא תהיה זמינה בכל עת; מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

12.4

באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמה, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.

12.5

באחריות המשתמש לוודא את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

12.6

החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות הפלטפורמה. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.

13

שחרור

בתמורה להרשאת הגישה ולשימוש בפלטפורמה, הנך מסכים בזאת לפטור את החברה, וכל חברה הקשורה בה, וכל אחד ממנהלי החברה, דירקטורים, סוכנים, שותפי מותג, שותפים אחרים ועובדי החברה, מכל נזק (בין אם ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או אחר), הפסדים, חבויות, עלויות והוצאות מכל סוג ומין שהוא, בין אם ידוע או לא ידוע, הנובע מסכסוכים בינך ובין צדדים שלישיים בקשר עם השירותים או גישתך ושימושך בפלטפורמה, או הקשור בסכסוכים כאמור בכל דרך שהיא. הנך מסכים ומתחייב בזאת, כי כל שימוש שתעשה בפלטפורמה ו/או במרחב שיוזמן באמצעות הפלטפורמה, יהיה לצרכים חוקיים, וכי אתה בלבד תהיה אחראי לוודא אם פעילותך במרחב המוזמן כפופה לקבלת רישיון ו/או היתר על פי דין ו/או אם חלה חובה לערוך ביטוח או כל סוגיה רגולטורית אשר עשויה לחול על שימושך במרחב.

14

פרטיות

כל מידע המסופק על ידך או הנאסף על ידי החברה בקשר עם הפלטפורמה, כפוף למדיניות הפרטיות של החברה, אשר נוסחה באתר (מדיניות פרטיות) ואשר הוראותיה מהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה. החברה ממליצה, כי תקרא היטב את מדיניות הפרטיות. עליך לוודא כי הנך שומר על המידע האישי שלך או על מידע החשוב לך. החברה לא תהיה אחראית להגן על מידע כאמור ואינה אחראית על שמירת הפרטיות של דואר אלקטרוני או של מידע אחר המועבר דרך רשת האינטרנט או כל רשת אחרת בה הנך משתמש. אנא היה מודע לכך שככל שתחליט לחשוף מידע הניתן לזיהוי אישי בפלטפורמה, מידע זה עשוי להפוך לפומבי. החברה אינה שולטת ולא תהיה אחראית על פעולות שלך או של משתמשים אחרים בשירותים.

15

מידע הקשור בסימני מסחר

סימני המסחר, סימני השירות והלוגו של החברה ("סימני המסחר של החברה") בהם נעשה שימוש והנם מוצגים בפלטפורמה, הנם סימני מסחר רשומים ו/או שאינם רשומים או סימני שירות של החברה. שמות חברות אחרות, מוצרים ושמות שירותים בהם נעשה שימוש בקשר עם השירותים עשויים להיות סימני מסחר או סימני שירות שבבעלות צדדים שלישיים ("סימני מסחר של צדדים שלישיים" וביחד עם סימני המסחר של החברה, "סימני המסחר"). הצעת השירותים לא תהווה מתן רישיון, באופן משתמע או אחר, לכל שימוש בכל סימן מסחר המוצג בקשר עם השירותים, אלא אם ניתנה רשותה של החברה, מראש, בכתב ובמפורש, לכל שימוש שכזה. אין להשתמש בסימני המסחר לשם הפחתה מערכה של החברה, או של כל צד שלישי או של כל מוצריו או שירותיו של צד שלישי, או בכל אופן העלול (על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) לגרום נזק לסימני המסחר. השימוש בכל סימן מסחר כחלק מקישורית (לינק) אל כל אתר או ממנו הנו אסור, אלא אם החברה אישרה את הצבתו של קישור כאמור באמצעות אישור מראש, בכתב ובמפורש. כל רווח או הטבה הנובעים מהשימוש באיזה מסימני המסחר של החברה יהיה לטובת החברה.

16

הודעה על תוכן מפר

החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או כל חוק אחר, לרבות הפרות של פרטיות, של זכויות קניין רוחני או כל הפרה של חוקים, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, לכתובת הדואר האלקטרוני info@bookasp.co.il.

17

קניין רוחני

17.1

החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה), בפלטפורמה ובכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

17.2

המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

17.3

הוראות סעיף 17 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

18

שינוי תנאים

18.1

החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

18.2

באחריות המשתמש להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.

19

שיפוי

19.1

המשתמש מתחייב כי להגן, לשפות ולפצות את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הוצאות וסכום סביר של שכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש בפלטפורמה, מכל צד שלישי שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.

19.2

האמור בסעיף 19 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

20

ברירת דין וסמכות שיפוט

הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב.